Кои мерки треба да се спроведат за да се постигне родова еднаквост?

Кои мерки треба да се спроведат за да се постигне родова еднаквост?

Одговара Валентина Дисоска од Здружението на бизнис жени