Колку време може работодавецот да ме држи под агенција пред да ме пријави преку фирма?

Колку време може работодавецот да ме држи под агенција пред да ме пријави преку фирма?

Одговара Виолета Стојановиќ од Агенцијата за вработување