Дали можам неискористените денови одмор од кај стариот да ги искористам кај новиот работодавач?

Дали можам неискористените денови одмор од кај стариот да ги искористам кај новиот работодавач?

Кај претходниот работодавач ми останаа неискористени 11 дена од одморот. Пред да заминам од правната служба ми рекоа дека тие денови можам да ги искористам кај новиот работодавач и ми дадоа документ за префрлање на тие денови кај него. Но, таму ми рекоа дека тоа не е можно со закон и дека треба да побарам да ми исплатат паричен надоместок за неискористените денови кај стариот работодавач. Да напоменам дека јас си го побарав одморот, но бев известен дека деновите ќе ги искористам кај новиот работодавач, бидејќи сè уште бев потребен на моето работно место.

Одговара Анита Цоневска од КХАМ Делчево

A mund të merren ditët e pashfrytëzuara të pushimit nga punëdhënësi i vjetër dhe të shfrytëzohen tek i riu?

-Po, ka të drejtë, me ç’rast punëdhënësi i mëparshëm duhet të nxjerrë vërtetim se ka pushim të pashfrytëzuar dhe për sa ditë të atij pushimi është fjala.

Po qe se punëdhënësi i vjetër nuk e nxjerr një vërtetim të tillë, ose punëdhënësi i ri, ndërkaq, nuk e pranon vërtetimin, (punëtori) ka të drejtë të ngrejë procedurë gjyqësore.