Дали бројот на денови за одмор зависи од работниот стаж?

Дали бројот на денови за одмор зависи од работниот стаж?

Колку денови одмор ми следува за користење со 40 години работен стаж и 61 година старост?

Одговара Милан Живковиќ од Фондација Фридрих Еберт – Скопје (ФЕС)

Numri i ditëve të pushimit a varet nga stazhi i punës?

Sa ditë pushim më takojnë për shfrytëzim me 40 vjet stazh pune dhe moshë 61 vjeç?

Përgjigjet Millan Zhivkoviq nga Fondacioni Fridrih Ebert (FES) – Shkup.

-Punëtori ka të drejtën e pushimit vjetor të paguar prej më së paku 20 ditë pune, ndërsa më së shumti 26.

Punëtorët mbi 57 vjeç – gratë dhe mbi 59 vjeç – burrat gëzojnë mbrojtje të veçantë.

Në pajtim me ligjet dhe me marrëveshjet kolektive, në rastin e moshës 61 vjeç dhe të stazhit të punës prej 40 vjetësh, siç është tek pyetja e bashkëngjitur, punëtori ose punëtorja duhet të kenë pushim vjetor prej 29 ditë pune.