Дали законски ми следува одвоен живот од компанијата и дали може компаниите да го избегнат тоа?

Дали законски ми следува одвоен живот од компанијата и дали може компаниите да го избегнат тоа?

Јас сум од Куманово, дипломиран електроинженер. Вработен сум со договор од една година, којшто завршува на 30 септември. Ми понудија нов договор од една година за работа во Тетово (околу 90 километри од мојата адреса на постојано живеење). Моето прашање е дали законски ми следува одвоен живот од компанијата или има дупки низ коишто можат да ги избегнат тоа? Во колективниот договор пишува дека следува одвоен живот, но кога прашав во човечки ресурси ми викаат дали сакаш вака да го потпишеш договорот или не. Работата е што има повеќе вработени што се вака распределени во градови каде што има потреба.

Одговара Милан Живковиќ од Фондација Фридрих Еберт – Скопје (ФЕС)

Ligjërisht, a më takon kompensimi nga kompania për jetë të ndarë dhe a mund t’i shmangen kompanitë kësaj?

Unë jam nga Kumanova, elektroinxhinier i diplomuar. Jam i punësuar me kontratë prej një viti, e cila skadon në 30 shtator. Më ofruan kontratë të re prej një viti për të punuar në Tetovë (rreth 90 kilometra nga adresa e vendbanimit tim të përhershëm). Pyetja ime është: ligjërisht a më takon kompensimi nga kompania për jetë të ndarë, apo ka vrima përmes të cilave mund t’i shmangen kësaj? Në marrëveshjen kolektive shkruan se të takon jeta e ndarë, por kur pyeta tek resurset njerëzore, më thanë se a do që ta nënshkruash kontratën kështu ose jo. Puna është e tillë që ka më shumë të punësuar, të cilët kështu janë të shpërndarë nëpër qytete ku ka nevojë.

Përgjigjet Millan Zhivkoviq nga Fondacioni Fridrih Ebert (FES) – Shkup.

-Punëtori ka të drejtën e kompensimit të shpenzimeve që lidhen me punën, të përcaktuara me ligj dhe me marrëveshje kolektive.

Në rastin kur punëtorët janë të shpërndarë jashtë vendbanimit të tyre të përhershëm, përkatësisht jashtë selisë së firmës, atëherë të njëjtëve u takon kompensimi për jetë të ndarë nga familja në lartësinë e përcaktuar me marrëveshjen kolektive të nivelit të veprimtarisë, përkatësisht të nivelit të punëdhënësit, por jo më pak se 60 për qind nga baza e rrogës.