Делувањето „во име“ на јавниот интерес е сведено на реторика, а не на имплементирање политики кои навистина се од јавен интерес. Политичките елити често ги претставуваат своите одлуки и политики како да се од највисок јавен интерес без да образложат како, дури и кога е воочливо дека не се. Ваквото злоупотребување на јавниот интерес во дел произлегува од недостигот на негова цврста, општоприфатена дефиниција, како и недоволните познавања на граѓаните околу неговото значење.

Повеќе ...

Владата има водечка улога во одржување и развивање на јавниот интерес во едно општество. Владата треба да дејствува во име на граѓаните така што активно ќе ги следи состојбите и настаните, ќе креира нови инструменти и мерки за подобрување на секојдневниот живот и ќе усвојува стратегии кои ќе обезбедат просперитет и мир за нацијата. Владата треба да создаде и околности во кои граѓаните ќе можат да ги уживаат индивидуалните права и слободи, притоа не нарушувајќи го интегритетот и интересот на заедницата.

Повеќе ...

Граѓанското општество претставува широк спектар на невладини и непрофитни организации кои во јавниот живот ги претставуваат интересите на најголемиот дел на граѓаните. Граѓанскиот сектор со своите активности ја надополнува или во одредени случаи целосно ја заменува улогата на владините институции. Граѓанските организации делуваат за развој на демократијата, обезбедување на човековите права, помош на луѓето со физички или ментален хендикеп, грижа за деца и младинци, унапредување на здравјето, заштита на животната средина итн. Тие се борат за прашања од јавен интерес и во своите активности успешно ги вклучуваат граѓаните кои се најзасегнати од јавните политики. Оттука граѓанските организации можат да се наречат организации од јавен интерес или добротворни организации.

Повеќе ...
Нема повеќе содржини

300x250

             
             
fb   twit   instagram   youtube
             

 

youtube 1