fbpx

Како се пресметува висината на пензија ако дел од стажот е остварен во Југославија?