Имаат ли непрофитните субјекти право на намалување на даночната основа со реинвестирање на вишокот приходи остварени од профитна дејност?

Можат ли непрофитните субјекти да користат право на намалување на даночната основа со реинвестирање на вишокот на приходи остварени од профитна дејност?

Одговара Павле Гацов од агенцијата Про Агенс