fbpx

Кој ги штити заштитените подрачја?

Кој ги штити заштитените подрачја?

Во Македонија 86 подрачја се правно заштитени за да се зачува нивната специфична биолошка разновидност. Меѓутоа, природните реткости се уништуваат главно со дива сеча и загадување со отпад бидејќи повеќето општини, кои управуваат со заштитените подрачја, немаат пари да ги штитат, а не се одвојуваат доволно средства ниту од Министерството за животна средина. Покрај заштитата на биолошката разновидност, од заштитените подрачја корист може да имаат и туризмот, фармацијата, медицината, текстилната, па дури и филмската индустрија, со што ќе се намали невработеноста и ќе се подигне животниот стандард на населението.

Со еколошкиот документарен филм „Кој ги штити заштитените подрачја?“, #СамоПрашај започнува со изработка на содржини за заштита на животната средина и биодиверзитетот на својата подстраница #ДОМА.

Документарниот филм го изработи Институтот за комуникациски студии.

Кој ги штити заштитените подрачја?
Watch the video

Во Македонија 86 подрачја се правно заштитени за да се зачува нивната специфична биолошка разновидност. Меѓутоа, природните реткости се уништуваат главно со дива сеча и загадување со отпад бидејќи повеќето општини, кои управуваат со заштитените подрачја, немаат пари да ги штитат, а не се одвојуваат доволно средства ниту од Министерството за животна средина. Покрај заштитата на биолошката разновидност, од заштитените подрачја корист може да имаат и туризмот, фармацијата, медицината, текстилната, па дури и филмската индустрија, со што ќе се намали невработеноста и ќе се подигне животниот стандард на населението.

Со еколошкиот документарен филм „Кој ги штити заштитените подрачја?“, #СамоПрашај започнува со изработка на содржини за заштита на животната средина и биодиверзитетот на својата подстраница #ДОМА.

Документарниот филм го изработи Институтот за комуникациски студии.