Тагови

Таг: осигуреник

Дали во случај на смрт на корисник на пензија ПИОМ е известен по службена должност?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот...