Социјала

Дали следува паричен надоместок за нега за единаесетгодишно дете со аутизам?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална политика...

Дали следува паричен надоместок за нега за единаесетгодишно дете со аутизам?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална политика...

Колку години треба да наполнам за да ми следува надомест за технолошки вишок до пензија?

Имам 60 години и 20 години стаж. Користев 4 месеци технолошки, потоа во истата фирма бев вработен уште пет години. Одговара Мина Јакимовска од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија...

Дали ми следува инвалидска пензија како основач на фирма со 25 проценти удел?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади правници...

Јас и сопругата не сме вработени и имаме три малолетни деца. Дали ни следува некаква помош?

...

После колку месеци непрекинато боледување ми следува една плата од работодавачот?

Одговараат од Фондот за здравствено осигурување...

Кои се условите за добивање на инвалидска пензија?

Одговара д-р. Мице Бошковски од Комисијата за оцена на работна способност...

Дали има законски утврден минимален износ за издршка на дете?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади правници...

Тагови

14 февруари 2022

Каде да се обратам доколку ми недостасуваат години на стаж во прегледот на регистрирани податоци?

Одговараат од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на РСМ...

01 февруари 2022

Колку време најдолго може да се остане во шелтер центар?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа – Скопје...

21 јануари 2022

Дали на невработените лица кои учествуваат во обуките на Агенција за вработување им следува паричен надоместок?

Одговара Бојана Стевческа од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија...

29 декември 2021

Дали лице со пријавено половина работно време ќе има реперкусии за пензијата?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална политика...

29 декември 2021

Дали доколку жртва на семејно насилство е без приходи може да добие бесплатна правна помош?

Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови права...

29 декември 2021

Како може да ми помогне Хелсиншкиот комитет за човекови права во случај на семејно насилство?

Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови права...