Социјала

Каде да се реагира доколку е повредена приватноста на децата?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа – Скопје...

Каде да се реагира доколку е повредена приватноста на децата?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа – Скопје...

Што се случува со децата кога родителот не може да се грижи за нив поради насилство?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа – Скопје...

Дали во семејно насилство се вбројува само физичко или и психичко насилство?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа – Скопје...

Кои се условите за пензија за мајка која има дете со попреченост и кои документи се потребни?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

Како може да ми помогне ПИОМ да добијам инвалидска пензија?

Имам хронично заболување астма и хипертензија. Имав промена на работното место, но повеќе нема каде да ме преместат. Не ми даваат инвалидска пензија. Како може ПИОМ да ми помогне? Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

Зошто младински додаток не ги следува сите млади во државата што се вработени?

Одговара Бојана Стевческа од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија...

Дали на лице кое е технолошки вишок тие три години под АВРМ му влегуваат во работниот стаж?

Одговара Бојана Стевческа од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија...

Тагови

21 ноември 2021

Кога се доделува младински додаток?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална политика...

02 ноември 2021

Колку изнесува солидарната помош и по кој основ се исплаќа?

Одговара Ружица Фотиновска од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија...

16 октомври 2021

Дали следува семејна пензија ако починатото лице не е во пензија, а го исполнува условот за стаж?

Сопругот почина на 60 години и при пресметката на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување заради добивање на наследна пензија му беше пресметана прво како инвалидска пензија заради ненаполнети 64 години, а после тоа како наследна...