Правда

Како да се справиме со станари кои не плаќаат за одржување, а живеат во стан на починат роднина?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)...

Како да се справиме со станари кои не плаќаат за одржување, а живеат во стан на починат роднина?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)...

Дали судија смее само до адвокатот на е-маил да достави покана за рочиште, а потоа и одлука?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)...

Кој врши надзор врз работата на Државната комисија за спречување на корупцијата и каде реагираме ако не се преземе ништо за испратен предмет?

Одговара Билјана Ивановска од Државната комисија за спречување на корупцијата...

Кој може да патентира производ или идеја?

Одговара Теодора Ќосева Костадиновска од Македонското здружение на млади правници...

Дали управните инспектори имаат ингеренции да постапат во случај кога ДКСК нема да постапи по одреден предмет?

Одговара Билјана Ивановска од Државната комисија за спречување на корупцијата...

Дали ако претходниот сопственик не платил сметка за вода од 1999 година новите сопственици на објектот го наследуваат долгот?

Одговара Зоран Недевски од ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје...

Ако не може да се затвори фирма поради немање финансиски средства за исплата на доверителите дали може директорот да даде отказ и да се пријави во Агенцијата за вработување?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд...

Тагови

26 март 2022

За колку време застарува побарувањето на надомест за причинета материјална штета?

Одговара Олгица Танчева од Македонското здружение на млади правници...

26 март 2022

Кој и за што може да реагира до Државната комисија за спречување на корупцијата?

Одговара Билјана Ивановска од Државната комисија за спречување на корупцијата...

10 март 2022

Што да правам во случај кога сметката ми е блокирана и не можам да исплатам плати и данок?

Сметката на фирмата ми е блокирана од ВИП. Не ми се поминати платите, а сега имам и данок за плаќање. Што да правам во ваква ситуација? Одговара Михајло Михаилов од Управата за јавни приходи...

10 март 2022

Кадe да проверам колку сум должен на извршители?

Одговара Душица Нофитоска од Македонското здружение на млади правници...