fbpx

Дали е определено во кој период од работното време може доилката да ја користи паузата за доење?

Одговара Весна Кочовска, експерт за работнички права.

Според Законот за работните односи работничката која го дои детето и по изминувањето на отсуството поради бременост, раѓање и родителство започнала со работа кај работодавачот со има право на платена пауза во текот на работното време за да го дои детето. Во Законот за работните односи е предвидено дека паузата може да се одреди дури по два часа работа и најдоцна три часа пред крајот на работното време.