Дали платите кои се пресметуваат по коефициент помножен со најниската плата ќе се зголемат при нејзино зголемување?

Мојата плата се пресметува по коефициент помножен со најниската плата во организацијата. Најниската плата се смета како 1. Бидејќи најниската плата се покачи дали по автоматизам и по закон би требало и мојата да се покачи? На накои од мојата организација веќе им се исплаќа на тој начин. Дали законот важи за сите?

Одговара Санела Доневска од Конфедерација на слободни синдикати на Македонија