fbpx

Која е постапката за промена на фасада на станбен објект и продолжување на тераса?

Одговара Ќемал Ќамили од Регулаторната комисија за домување.

Како што знаеме, со оглед на тоа што фасадата е заеднички градежен елемент за промена на истата, во смисла на промена на фасада од аспект на топлотна изолација или слично без промена на изглед потребна е одлука од најмалку 51% од вкупниот број на сопственици на посебни делови. Во поглед продолжување на тераси одобрение за доградба и елаборат не е во надлежност на РКД.