fbpx

Дали друштво за геодетски работи сноси одговорност доколку изготвениот елаборат се покаже дека не е точен?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади правници