fbpx

Дали странка за која се води процес во Центарот за социјална работа има право на увид во предметот?

Одговара Наташа Станојевиќ од Министерството за труд и социјална политика.

Согласно Законот за општо управна постапка член 42, странката во постапка има право да направи увид во предметот, но претходно писмено да го побара. Увидот го закажува стручното лице постапува по барањето веднаш и увидот се прави во службените простории на установата во присуство на службено лице.