Тагови

Таг: социјална помош

Дали корисниците на социјална помош ако добијат парично обесштетување во судска постапка би го изгубиле правото на социјалната помош?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална...

Дали ми следува социјална помош по завршување на затворската казна?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади...

Кое домаќинство се смета за необезбедено домаќинство?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална...

Кои се условите за добивање социјална помош?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална...

Дали на самохраните родители им следува социјален стан или некакво сместување?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална...

Каква е постапката за добивање социјален стан?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална...

Како се врши распределбата на социјалните станови?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална...

Во кои случаи закупецот е ослободен од плаќање закупнина за социјален стан?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална...

Дали на самохраните родители им следува некаква парична помош од државата?

Одговара Душан Томишиќ од Министерството за труд и социјална...