Тагови

Таг: паричен надоместок

Дали следува паричен надоместок за нега за единаесетгодишно дете со аутизам?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална...

Дали на невработените лица кои учествуваат во обуките на Агенција за вработување им следува паричен надоместок?

Одговара Бојана Стевческа од Агенцијата за вработување на Република Северна...

Дали при одлучување по барање за паричен надомест во АВРСМ за занаетчија или индивидуален земјоделец кои не се обврзани да плаќаат придонеси се зема предвид тој стаж?

Одговара Бојана Стевческа од Агенцијата за вработување на Република Северна...

Дали сè уште е дозволена волонтерска работа со или без паричен надоместок во јавни институции?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Кога се добива надоместок за телесно оштетување?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско...

Имам 61 година и имам прекин во работниот однос. Дали ми следува надоместок?

Одговара Бојана Стевчевска од Агенцијата за вработување на Република Северна...

Каква е постапката за стекнување право на нега од друго лице и дали има ограничување на возраст?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа –...

Дадов отказ, а до пензија имам уште 4 месеци. Дали ми следува паричен надоместок до пензија од Агенцијата за вработување?

Одговара Бојана Стевческа од Агенцијата за вработување на Република Северна...

Каков вид на финансиски надоместок им следува на самохраните родители?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа -...