fbpx

Како се пресметува висината на пензија ако дел од стажот е остварен во Југославија?

Одговара Даниела Божиновска од Министерството за труд и социјална политика