Правда

На кој начин и до кого се поднесува барање за пристап до информации од јавен карактер?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер...

На кој начин и до кого се поднесува барање за пристап до информации од јавен карактер?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер...

Како да најдам вештак за вештачење на тестамент?

...

Кога е еден долг е застарен?

...

Дали според Законот за домување се гарантира дека судот ќе донесе одлука за поправање на кровот, ако сопствениците не може да се договорат?

...

Која е постапката за добивање одобрение за увид во документот од јавен карактер ако претходно сме биле одбиени од локална самоуправа?

...

Дали фирмата може да биде без вработени и без управител?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за труд...

На кој начин се врши физичка делба на имот и кои документи се потребни?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)...

Тагови

12 ноември 2020

Дали за издршка на дете постои застарување на побарувањето?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа...