Правда

Кабел поминува на место каде што сакам да градам и поради тоа градбата е запрена. Каде да се обратам?

Одговара Вјоса Селими од ЕВН...

Имам заддршка на пензијата од 5 000 денари. Требаше да ми се исплатат 15 000, а добив само 10 000 денари. Каде да се обратам?

Одговара Љубомир Андревски од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување...

Дали во полиција може да ми ја одземат возачката за два пати подолг период од тоа што досуди судот?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи...

Сметката ми е блокирана не можам да си ја земам пензијата. Немам средства за правна помош, како може да ми помогне државата?

...

Дали се казнуваат индустриските објекти кои испуштаат непрочистени отпадни води во реките и дали е доволно висока глобата?

...

Дали здруженијата се обврзани да се впишат во регистарот на вистински сопственици?

...

Дали може правен субјект да биде во статус на мирување за време на пандемијата?

...

Тагови

08 февруари 2021

До какви информации од јавен карактер може да се побара пристап?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер...

28 декември 2020

Дали е можно лице со живеалиште во еден град да пријавува судски спорови во друг град?

Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади правници...

18 декември 2020

Дали може иста информација од јавен карактер да се побара повеќе пати од надлежната институција?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер...

18 декември 2020

Каде се поднесува жалба доколку барањето за пристап до информации од јавен карактер е одбиено?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер...

18 декември 2020

За колку време барателот треба да добие одговор за барањето за пристап до информацијата?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер...