Тагови

Таг: договори

Како се склучува и раскинува договор со агенција за одржување згради и како може да се откажеме од станбен управител?

Одговара Јасмина Петреска од Регулаторна комисија за...

Дали со договор за издршка и своерачен тестамент на нотар може да ви го земат имотот?

Одговара Мирослав Драганов од Институтот за човекови...

Дали адвокат го прекршил договорот доколку без најава не се појави на закажаното рочиште поради што предметот беше повлечен?

Одговара Теодора Ќосева Костадиновска од Македонското здружение на млади...

Дали има потреба за донесување колективен договор за непрофитниот сектор?

Дали има потреба за донесување колективен договор за непрофитниот сектор?Одговара...

Дали може да се раскине договор за доживотна издршка ако е направен без знаење на сите деца на покојникот?

Дали ако едно од децата има направено договор за доживотна издршка без знаење на другите...