Тагови

Таг: пријавување

Како се води постапката за заштита од дискриминација пред КСЗД?

 Одговара Горан Нешевски од Комисијата за спречување и заштита од...

Која е разликата помеѓу постапката за заштита од дискриминација на КСЗД и судската постапка?

 Одговара Горан Нешевски од Комисијата за спречување и заштита од...

При утврдена дискриминација што се презема за да се отстрани истата?

 Одговара Анастасија Муратовска од Комисијата за спречување и заштита од...

Како може да се побара заштита од Комисија за спречување и заштита од дискриминација?

 Одговара Анастасија Муратовска од Комисијата за спречување и заштита од...

Кој врши надзор врз работата на Државната комисија за спречување на корупцијата и каде реагираме ако не се преземе ништо за испратен предмет?

Одговара Билјана Ивановска од Државната комисија за спречување на...