fbpx

Дали лице кое е оштетено или член од семејството може да побара препис од записник од МВР?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи.

Согласно Правилникот за начинот на вршење на полициските работи, член 60 „полицискиот службеник кој ја примил пријавата по поднесено писмено барање од страна на подносителот на пријавата му дава примерок од изготвениот записник за примање на пријава“.