fbpx

Дали заболениот со професионално заболување има право на парична отштета?

Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови права.

Професионалното заболување се утврдува врз основа на медицинска експертиза изготвена од страна на Институтот за медицина на трудот. Правото на надомест на штета доколку претходно била склучена полиса за осигурување од професионално заболување, може да се искористи врз основа на таа полиса. Доколку за работникот не е склучена ваква полиса тогаш во соработка со Државниот инспекторат за труд треба да се провери дали работодавачот ги водел потребните евиденции за професионални болести и дали ги обезбедил соодветните заштитни средства согласно со Законот за безбедност и здравје при работа. Во тој случај барање за надомест на штета, а понатаму и тужбата за надомест на штета треба да се испрати до работодавачот односно тужбата да се поднесе против работодавачот.