fbpx

Како да направам промена на личните податоци за да добивам извештај за пензиска заштеда?

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 3224 229.

Одговара Елизабета Коцев од КБ Прво Пензиско Друштво.