fbpx

Што се случува со средствата од вториот столб доколку почине член на задолжителниот пензиски фонд?

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 3224 229.

Одговара Елена Биневска од КБ Прво Пензиско Друштво.