fbpx

Дали странката има право на копии од документите од Центарот за социјална работа во предметот?

Одговара Наташа Станојевиќ од Министерството за труд и социјална политика.

Да, има право да побара копија од документите коишто се во предметот. Освен на оние документи коишто со посебен закон заштитуваат одредени права, односно го заштитуваат лицето. Инаку од другите (документи) може да добијат копија.