fbpx

Дали во сопствена фирма со еден вработен, по одењето во пензија може да се продолжи со работа во истата со договор на дело?

Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови права.

Лицата по исполнување на условите за старосна пензија понатаму можат да засноваат договор на дело односно да бидат хонорарно ангажирани. Но, во случајот сопственикот ако и понатаму останува сопственик, не може истовремено да биде ангажиран во сопствената фирма со некако договор за привремено вработување или постојан ангажман.