fbpx

Како да се наплати долг на станар кој не плаќа за одржување на зграда во која живее?

Даден е на суд. Вика дека зема 10.000 денари пензија и не може да го плати долгот, а знаеме дека зема плус и пензија од друга земја.

Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови права.

Законот за извршување во членот 116 ги предвидел основите за изземање од извршување, додека во членот 117 ги предвидел основите за ограничување на извршувањето. Притоа, доколку еден граѓанин ги исполнува условите за пензија и зема пензија во одреден износ, тоа не е основ извршителот да го изземе од извршување. Единствен основ е доколку се работи за пензија под просечниот износ на пензија во државата. Во тој случај извршувањето наместо една третина би требало да биде една петтина од неговата месечна пензија.