fbpx

Дали лице кое остварило право на пензија може по пензионирањето да заснова работен однос?

И дали губи дел од пензијата?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија.