Локални проблеми и прашања

Како можам да пријавам некаков проблем во Државниот инспекторат за животна средина?

Одговара Сретен Стојковски од Државниот инспекторат за животна средина...

Како можам да пријавам некаков проблем во Државниот инспекторат за животна средина?

Одговара Сретен Стојковски од Државниот инспекторат за животна средина...

Што е надлежност на Државниот инспекторат за животна средина, а што на локалните инспектори?

Какви проблеми можам да пријавам во Државниот инспекторат за животна средина? Одговара Сретен Стојковски од Државниот инспекторат за животна средина...

Како се прави исправка на грешка во документи за легализација и дали се наплаќа постапката?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)...

За колку време општинските инспектори треба да излезат на терен по поднесено барање за увид?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)...

Колку често се прави контрола врз работата на рудниците?

Одговара Драган Димитровски од Државниот инспекторат за техничка инспекција...

Каде да пријавиме угостителски објект кој не ги почитува прописите за работно време и музика во денови на жалост?

Одговара Александра Котели од Државниот пазарен инспекторат...

Дали може полициски службеник да биде на листа на советници?

Одговара Љупка Гугучевска од Државната изборна комисија...

Тагови

14 септември 2021

На избирачкиот список на мојата адреса има фантом лице. Каде треба да пријавам?

Одговара Љупка Гугучевска од Државната изборна комисија...

27 јули 2021

Како се врши увид во бараната информација откако ќе се поднесе барање за пристап?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер...