Локални проблеми и прашања

Како се оценува кога и кое дрво треба да се закрои?

...

Дали се казнуваат индустриските објекти кои испуштаат непрочистени отпадни води во реките и дали е доволно висока глобата?

...

Како се врши надзор кои дрвја се сечат за огрев?

...

Како може шумската полиција да ги спречи дивите сечачи на дрвја?

...

Каде може да се пријави доколку се забележи сеча на шуми?

...

Што се презема за чистење и ревитализација на водните текови во Македонија?

...

Зошто ако нема доволно инспектори во инспекциските служби за животна средина не се вработуваат нови?

...

Тагови

05 февруари 2021

Дали може да се направи инспекциски надзор врз рудник поради пријава од граѓани?

Одговара Драган Димитровски од Државниот инспекторат за техничка инспекција...