Дали работодавачот е должен како додаток на основната плата да исплати и додаток на работен стаж од о,5% и дали тоа е регулирано со закон?

Дали работодавачот е должен како додаток на основната плата да исплати и додаток на работен стаж од о,5% и дали тоа е регулирано со закон?

Дали работодавачот е должен како додаток на основната плата да исплати и додаток на работен стаж од о,5% и дали тоа е регулирано со закон?

Одговара Анита Цоневска од КХАМ Делчево

A e ka detyrim punëdhënësi që si shtesë të rrogës themelore të paguajë edhe shtesën e stazhit të punës?

-Po, e ka detyrim punëdhënësi që të paguajë shtesën e rrogës për stazhin e punës, në pajtim me Nenin 160 të Ligjit për marrëdhënie pune dhe në pajtim me Nenin 25 nga Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive për sektorin privat nga sfera e ekonomisë.

Rroga themelore e punëtorit rritet për 0.5% për çdo vit të stazhit të punës.

Nëse punëdhënësi nuk e paguan shtesën, punëtori i drejton kërkesë punëdhënësit që ta llogarit dhe ta paguajë shtesën e stazhit.

Po qe se edhe krahas kësaj nuk paguhet shtesa e stazhit, paraqitet tek inspektori i punës, i cili, në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune dhe në pajtim me ligjet për mbikëqyrje inspektorie, bën këqyrje në vend, tek punëdhënësi që s’e paguan shtesën e stazhit të punës, dhe në pajtim me procesverbalin, veprohet, përkatësisht bëhet padia drejtuar gjykatës kompetente.