Пронајди го одговорот на твоето прашање

Прашања и одговори

Како се утврдува висината на исплатата за боледување?

Одговараат од  Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија...

Како се утврдува висината на исплатата за боледување?

Одговараат од  Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија...

На која возраст може да оди во пензија лице со утврдена инвалидност од 70%?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

Дали различните задршки на плата влијаат врз износот на пензијата?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

До кога децата имаат право на семејна пензија и ако се вработат дали треба да пријават?

 Мојот внук се вработи, а земаше семејна пензија. Дали треба да се пријави некаде?   Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

Дали во случај на смрт на едниот брачен другар, другиот може да ја замени својата со неговата пензија?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

Како се користи солидарниот фонд по смртта на пензионерот?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

Дали во случај на смрт на корисник на пензија ПИОМ е известен по службена должност?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

Тагови

21 февруари 2023

Кои се условите за трајна инвалидска пензија?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

21 февруари 2023

Како се стекнува право на семејна пензија?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија...

01 јули 2022

Kако се пресметува износот на инвалидската пензија?

Одговараат од Комисијата за оцена на работна способност...

01 мај 2022

Дали следува паричен надоместок за нега за единаесетгодишно дете со аутизам?

Одговара Душан Томшиќ од Министерството за труд и социјална политика...